Dopuszczenie się przez podmiot funkcjonujący w branży gospodarki odpadami komunalnymi naruszenia ustawowych obowiązków lub zakazów związanych z ochroną środowiska naturalnego (dalej: grzechy odpadowe lub środowiskowe) może udaremnić, a co najmniej utrudnić mu ubieganie się o kontrakty publiczne. 

Zważając na to, że co najmniej w sferze usług odbioru odpadów komunalnych spora część podmiotów świadczy usługi w oparciu o kontrakty publiczne, zasadne jest przybliżenie tematu, który zyskuje na aktualności m.in. wobec coraz częściej nakładanych administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie obowiązków środowiskowych.

Regulacje dedykowane wprost grzechom środowiskowym 

Do grzechów środowiskowych w sposób bezpośredni odnosi się przepis art. 109 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (P.z.p.), do którego częściowo nawiązuje art. 109 ust. 1 pkt 3 P.z.p. We wskazanych przepisach wyrażone zostały fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, a więc takie, które znajdują zastosowanie w sytuacji zastrzeżenia ich wykorzystania przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 

W konsekwencji to od decyzji zamawiającego uzależnione jest zaktualizowanie ich zastosowania w ramach konkretne...