W bieżącym numerze – jubileuszowym – można znaleźć odpowiedzi na ogólnie postawione pytania o to, jakie problemy rozwiązano do tej pory i co można zrobić dla poprawy sytuacji w branży. W czerwcu ubiegłego roku minęło 20 lat od wejścia w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Trudno nie doceniać roli tej regulacji dla ustanowienia solidnego fundamentu dla rozpoczynających się wtedy zmian. Takimi ważnymi, solidnymi podstawami zasad finansowania działalności były przyjęte w ustawie przepisy dotyczące stanowienia i weryfikacji taryf generujących dla przedsiębiorstw przychody, od których istnienia zależą możliwości finansowania działań związanych z budową, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Przepisy te okazały się jednymi z najbardziej negatywnych w skutkach mankamentów tej ustawy. Mimo licznych analiz krytycznych, prezentowanych wiele razy na łamach tego czasopisma, a także wielu innych publikacji naukowo-technicznych, przepisy w tym zakresie nie uległy istotnym zmianom. Wprowadzona w roku 2017 najszersza nowelizacja zmieniła w niewielkim zakresie podmiot regulujący i role regulatora w zakresie weryfikacji wniosków i zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, przekazując polityczne władztwo nad cenami, sprawowane wcześniej przez...