W eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków wykorzystujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne, urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową. Pozwala to eksploatatorom optymalizować procesy i w ten sposób równoważyć jakość, trwałość i kwestię niezawodności funkcjonowania z rosnącymi kosztami, które nie zależą od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wszystkim bowiem przyświeca cel nadrzędny, czyli odprowadzanie do środowiska ścieków spełniających warunki pozwolenia wodnoprawnego.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych, a w konsekwencji modernizacja lub budowa nowych oczyszczalni zgodnie z założeniami Krajowego programu oczyszczalnia ścieków komunalnych (KPOŚK), powoduje ciągły wzrost ilości wytwarzanego odpadu w postaci komunalnych osadów ściekowych. Ich ilość, a także jakość zależą od charakterystyki fizykochemicznej dopływających do oczyszczalni komunalnej ścieków oraz od rozwiązań stosowanych w procesie ich oczyszczania. Z technologicznego punktu widzenia usunięcie ze ścieków 1 kg osadów w postaci BZT5 generuje wytworzenie od 0,5 kg do 1,2 kg suchej masy osadu.  W zależności od tego, czy powstaną one w części mechanicznej lub biologicznej, możemy je podzielić na trzy grupy: osady wstępne, jeśli oczyszczalnia jest wyposażona w osadnik wstępny; wtórne, wytwarzane po biolog...