Ciekawym przykładem dotyczącym społecznej roli biznesu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej. Warto zaprezentować ten podmiot, szczególnie że społeczny aspekt jego działalności dotyczy realizacji wielu interesujących społecznych projektów.

Właścicielem spółki jest gmina Środa Wlkp., a funkcję zgromadzenia wspólników pełni burmistrz Środy Wielkopolskiej. Spółka dostarcza ok. 2 mln m3 wody rocznie dla ponad 30 tys. mieszkańców, czyli blisko 8 tys. odbiorców. MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej eksploatuje 273 km sieci wodociągowej, z czego 113 km na obszarze miasta, a 160 km na terenach wiejskich. Posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, pozwalającą docelowo oczyścić do 10 tys. m3 ścieków na dobę. Na terenach wiejskich obsługuje 28 zbiorczych oczyszczalni i ponad 100 przepompowni ścieków. Natomiast monitoring jakości wody prowadzony jest przez zakładowe laboratorium z akredytacją. MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej dostarcza również 100 tys. GJ ciepła rocznie. Spółka zatrudnia obecnie 86 osób.

W służbie lokalnej społeczności

Jak każde przedsiębiorstwo, jesteśmy powołani do realizacji swojej misji w sferze gospodarczej, jednak w przeciwień...