Jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, możliwości zagospodarowania ciepła z wód termalnych w Polsce nie były w ostatnich latach wykorzystane w stopniu adekwatnym do posiadanych zasobów tej energii oraz do korzyści wynikających z jej zastosowania. NIK podsumował geotermalne inwestycje w Polsce w ostatnich latach.

Według Izby, w latach 2015-2021 nie osiągnięto planowanego wykorzystania zasobów geotermalnych, zaś znaczne wsparcie finansowe inwestycji w geotermię w tym okresie przyczyniło się, co prawda, do rozwoju tej branży, jednak ze względu na długotrwałość procesów inwestycyjnych efekty tego wsparcia będą widoczne dopiero w dalszej perspektywie. 

Geotermia z zaletami

Wykorzystanie energii geotermalnej stanowi alternatywę dla spalania paliw kopalnych – zmniejsza zależność od niestabilnych rynków i cen gazu, ropy czy węgla. Wody termalne są efektywnym źródłem energii, która – w przeciwieństwie do większości odnawialnych źródeł energii – jest dostępna zawsze oraz niezależna od pogody czy też pory roku. Jednak zagospodarowanie wód termalnych w Polsce w celach ciepłowniczych nie jest popularne pomimo dysponowania znacznymi krajowymi zasobami geotermalnymi – zasoby eksploatacyjne tej energii odpowiadają około połowie rocznej produkcji ciepła konc...