Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (u.e.p.a.) z 2 grudnia 2021 r. wprowadziła szereg istotnych zmian dla operatorów oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej w Polsce. Prezentujemy kompleksową interpretację nowych przepisów. 

Przede wszystkim określmy, kto jest kim w ustawie. Organizator to właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Operator z kolei to samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie. 

Zmiany, o których mowa we wstępie, podyktowane były po części koniecznością wdrożenia przepisów wspólnotowych, a po części oczekiwaniami samych jednostek samorządu terytorialnego, wyrażanymi od chwili wejścia w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

Analizy kosztów i korzyści 

Po pierwsze, jednostki samorządu terytorialnego muszą obecnie zwrócić uwagę na zmi...