Kwestia wydania aktu prawnego rozwijającego przepisy ustawowe dotyczące postępowania z odpadami w kontekście ich przetwarzania w procesach mechaniczno-biologicznych to swoista „never ending story”. 

Pierwsze rozporządzenie wykonawcze tej kwestii dotyczące pojawiło się krótko przed końcem obowiązywania ustawy o odpadach z 2001 r. (Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) i było to Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (DzU z 2012 r. poz. 1052). 

Kolejne kroki legislacyjne

Rozporządzenie ukazało się po długich dyskusjach dotyczących potrzeby jego wydania i merytorycznie budziło różne wątpliwości. Z tego głównie względu, ale również biorąc pod uwagę fakt, iż przepisy przejściowe (art. 250 ust. 2) nowej ustawy o odpadach (nadal obowiązująca Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – t.j. DzU z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.; dalej jako ustawa o odpadach) przewidywały utrzymanie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy poprzednio obowiązującej tylko przez 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowej, prowadzono dość intensywne prace nad przygotowaniem nowego aktu, znaczni...