Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Czy sprowadzane z zagranicy pojazdy i ich części stanowią odpad oraz czy taka działalność wymaga zezwolenia z zakresu zbierania odpadów?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16 lutego 2023 r. (sygn. akt II SA/Po 14/23, wyrok nieprawomocny).

Powyższe zagadnienia stało się przedmiotem rozważań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, gdzie na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w ww. zakresie nałożono zarządzenie pokontrolne.

Kontrola

Stan faktyczny omawianej sprawy prezentował się następująco – J.G. prowadził działalność gospodarczą, w ramach której sprowadzał z zagranicy uszkodzone pojazdy, a później handlował nimi, m.in. korzystając z popularnych portali internetowych. Nadto, poza samochodami, przedsiębiorca sprowadzał również części samochodowe oraz dokonywał napraw na terenie zakładu.

W lutym 2020 r. uprawniony pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (dalej jako WIOŚ) przeprowadził kontrolę, w wyniku której stwierdził szereg nieprawidłowości. 

Na terenie sko...