21 lutego br. Senat podjął prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: projekt). O podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu wniosły Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu. 

Czekając na przygotowanie sprawozdania dotyczącego projektu (termin upływa 21 kwietna br., a projekt został skierowany do Komisji Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz wspomnianych we wstępie dwóch komisji), warto pokrótce przedstawić jego kluczowe zapisy. Niezależnie od aktualnych realiów parlamentarnych i wynikającej z nich arytmetyki, proponowany zabieg jawi się jak uzasadniony chociażby z tego względu, iż winien zmusić czytelników do refleksji nad tym, czy faktycznie powrót do „starego” status quo w zakresie zatwierdzania taryf stanowi odpowiednie panaceum na aktualne problemy branży w tej materii.

Powrót do początku wieku

Przystępując do realizacji tak określonego celu, wyjść trzeba od przywołania zapisów uzasadnienia projektu, z których wynika, że celem nowelizacji jest powrót do rozwiązań prawnych obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zb...