Temat nakładanych na gminy przez WIOŚ kar administracyjnych za nieosiągnięcie wymaganych ustawowo poziomów recyklingu jest w ostatnich miesiącach jednym z wiodących w branży gospodarki odpadami komunalnymi.

Doniesienia medialne głoszą m.in., że „Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył w tym roku już prawie 3,4 mln zł kar dla gmin, które nie wypełniły obowiązku osiągnięcia wymaganych wskaźników za rok 2020”1. Warto odnotować, że w wielu umowach na odbiór albo zagospodarowanie odpadów komunalnych sformułowano klauzule kar umownych, nawiązujące do odpowiedzialności gmin za poziomy recyklingu. Należy zatem spodziewać się, że niebawem również temat tychże kar będzie niósł się głośnym echem w środowisku branżowym.

Kieszeń własna lub wykonawcy

W kontekście kar administracyjnych za poziomy recyklingu warto odnotować stanowisko RIO w Gdańsku z 29 sierpnia 2022 r., zgodnie z którym środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi służą „pokrywaniu m.in. kosztów obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, lecz tylko takich, które są bezpośrednio związane z tym systemem. Nie ma jednak podstaw, aby pokrywać z ww. opłat koszty, które są skutkiem braku realizacji przez gminę określonych wymogów w...