Głównymi celami polityki ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami w województwie pomorskim są zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, odzyskiwanie surowców oraz termiczne przekształcanie odpadów.

Rolą samorządu województwa jest wskazanie celów i kierunków działań niezbędnych dla prowadzenia gospodarki odpadami. Ważne w tym są zachowanie hierarchii sposobów postępowania z odpadami, zasada samowystarczalności i bliskości, a także utworzenie i utrzymanie zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji do gospodarowania odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniających wymagania ochrony środowiska.

Plan gospodarki

Podstawę działań w tym zakresie stanowi, uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego 29 grudnia 2016 r., „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są obowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przedkładania ich marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach gminnych marszałek województwa sporządza roczne sprawozdanie dotyczące realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie województwa i przedkłada je ministrowi klimatu i środowiska.

Port Czystej Energii

Najważniejszym pomysłem na zagospodarowanie odpad&o...