Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną

PROSTO Z WOKANDY

Utrzymywanie infrastruktury drogowej a wpis do BDO?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 kwietnia 2021 r., sygn. akt II SA/Łd 139/21 (nieprawomocny).

Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzątaniu pasów drogowych po kolizjach, neutralizacji płynów eksploatacyjnych oraz utrzymywaniu infrastruktury drogowej w dobrym stanie technicznym. 

Na skutek kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi (dalej jako: WIOŚ) w okresie od 14 sierpnia do 11 grudnia 2020 r. stwierdzono wiele naruszeń prawa. Organ zarzucił przedsiębiorcy m.in. zbieranie odpadów bez uzyskania wymaganego zezwolenia, bowiem zbiera on odpady wytworzone w trakcie świadczenia usług i magazynuje je na terenie swojej siedziby, nie uzyskawszy decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów. Kolejnym naruszeniem, zdaniem WIOŚ-u, było transportowanie odpadów własnymi środkami transportu na plac magazynowy, bez wpisu jako podmiot transportujący w BDO.

W związku z powyższym WIOŚ w treści zarzą...