Organizacje ekologiczne mogą włączać się w postępowania związane z uzyskiwaniem zezwoleń na inwestycję również na końcowym etapie tego procesu. Nawet jeśli wcześniej nie były stroną postępowania. 

W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” rozpoczęta została analiza nowelizacji Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.; dalej jako ustawa d.u.o.ś.), dokonanej Ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r. poz. 784; dalej jako ustawa nowelizująca z marca 2021 r.). Wskazane zostały przyczyny nowelizacji i główne jej założenia, związane z uzupełnieniem w prawie wewnętrznym przepisów gwarantujących tzw. prawo do sądu w ramach kontroli rozstrzygnięć podejmowanych z uwzględnieniem danych uzyskanych w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczy tego nowo dodany do ustawy d.u.o.ś. art. 86g, wprowadzający poszerzoną możliwość składania odwołań i skargi do sądu, obejmującą także decyzje o charakterze „zez...