Podczas posiedzenia zarządu ZMP, które odbyło się online 22 listopada br., zaopiniowano m.in. projekt Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM) oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

W przygotowanych uwagach do projektu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie wyzwań, rozwiązań oraz mechanizmów wdrożeniowych, zawierających uwagi systemowe i szczegółowe z miast, zaznaczono, że przedstawiony projekt właściwie określa istotę KPM, proponując przy tym szereg narzędzi służących wdrażaniu wskazanych w projekcie szczegółowych celów KPM.

Konieczna reforma finansów samorządowych

– Jest to oczekiwany przez miasta kierunek zmian polityki przyjętej w roku 2015, która zawierała listę wyzwań stojących przed miastami, jednakże bez wskazania sposobów ich rozwiązywania. Aby proponowane kierunki działań i narzędzia służące ich realizacji mogły przynieść oczekiwane rezultaty, niezbędne jest przede wszystkim zrealizowanie jednego z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), który dotyczy zmian w systemie finansów publicznych – czytamy w dokumencie przyjętym przez zarząd ZMP. Zaproponowane w SOR działania obejmują wprowadzenie mechanizmów służących aktywizacji samorządów do pozyskiwania wyższych dochodów własnych prz...