15 września br. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Określa ono sposób obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz warunki zaliczania masy odpadów komunalnych do masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi. 

Wzór obliczeń jest banalnie prosty i zawiera w liczniku łączną masę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, wyrażoną w tonach, natomiast w mianowniku łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych, również wyrażoną w tonach.

Prosto i łatwo

Gminom, na których spoczywa obowiązek osiągania poziomów zgodnie z rozporządzeniem, pozostaje tylko podstawienie do wzoru i podzielenie licznika przez mianownik. Na początku sprawa łatwa, miła i przyjemna i aż zachęca do obliczania rosnących z roku na rok poziomów. W liczniku uwzględniamy odpady komunalne z grup 15 i 20, z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06, oraz odpady powstałe z przetworzenia odpadów komunalnych, o których mowa powyżej. Do łącznej masy wytworzonych odpa...