Często, stosując przepisy prawa, dochodzi do sytuacji, w której należy ważyć pewne wartości. Jedną z nich jest prawo do zachowania w tajemnicy informacji mających walor tajemnicy przedsiębiorstwa, a z drugiej konieczność zapewnienia jawności życia publicznego. Czy zasadne jest utrzymywanie sytuacji, w której spółka komunalna może zasłaniać się tajemnicą przedsiębiorstwa?

Nadrzędnym celem realizacji przez gminę zadań użyteczności publicznej (gospodarki komunalnej) jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej. Gmina, będąc więc obowiązaną do realizacji zadań własnych, wynikających z przepisów prawa samorządowego, ma skupić się na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W tym celu gmina może sięgać po szereg narzędzi. Wśród nich po rozwiązania znane z Kodeksu spółek handlowych.

Gminna przedsiębiorczość

Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. Jednak poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty s...