Przez lata do budowy wodociągów używany był m.in. azbestocement. Z czasem okazało się, że ten surowiec jest materiałem niebezpiecznym i produkcja elementów zawierających azbest została wstrzymana i zakazana. W związku z tym powstał problem dotyczący między innymi rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu.

Sieci wodociągowe dostarczają wodę do odbiorców na różne cele – od bytowych po przeciwpożarowe, w odpowiedniej ilości i jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Do budowy przewodów wodociągowych używane były różne materiały: stal, żeliwo sferoidalne, żeliwo szare, tworzywa sztuczne oraz azbestocement. Pod pojęciem „azbest” należy rozumieć określenie kilku grup minerałów, których podstawowymi składnikami są tlenek krzemu i tlenki metali, występujące w postaci włókien o różnej długości i średnicy. Według Szeszeni-Dąbrowskiej1, różnice te są podstawą wyodrębnienia poszczególnych odmian azbestu, charakteryzujących się odmiennymi właściwościami fizykochemicznymi. Powszechnie rozróżnia się dwie grupy azbestów: 

  • serpentyny – chryzotyl,
  • amfibole – amozyt, krokidolit, antofilit, tremolit i aktynolit.

W tabeli przedstawiono wybrane właściwości chryzotylu i krokidolitu. 

Sztucznymi źródłami narażenia człowi...