Coraz więcej operatorów wod-kan staje się również odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami opadowymi w mieście. Tym samym odpowiadają za projektowanie, budowę, eksploatację i konserwację systemów zbierania i odprowadzania wód opadowych. 

Woda opadowa nie ma w prawodawstwie unijnym tak ściśle określonego znaczenia jak woda do picia, woda brudna (ścieki) czy woda kąpieliskowa. Mimo braku ściśle do wód opadowych kierowanej regulacji mają one w polityce unijnej niebagatelne znaczenie – w kontekście zarówno powodzi, jak i suszy. Zmiany klimatu oraz poważne zanieczyszczenie środowiska powodują, że coraz więcej uwagi poświęca się kwestii zasobów wodnych oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem. Europejski Zielony Ład oraz plan działań „Zero zanieczyszczeń” wymuszają coraz więcej działań również w kierunku odpowiedniej gospodarki wodami opadowymi. 

Duże znaczenie regulacyjne ma w tym kontekście Ramowa Dyrektywa Wodna, zgodnie z którą należy minimalizować presję na zasoby wodne. Zanieczyszczone wody opadowe muszą więc podlegać kontroli i oczyszczaniu. Dyrektywa ściekowa dość ogólnie odnosi się do kwestii wód opadowych, w zasadzie tylko w kontekście przelewów z kanalizacji ogólnospławnej (art. 3, 
załącznik 1A). Również dyrektywa w sprawi...