Wiarygodna prognoza handlowa stanowi instrument weryfikacji i wykazania zależności ekonomicznej osoby prawnej, której ma zostać udzielone zamówienie in house, od zamawiającego sprawującego nad nią kontrolę. 

Prognoza ta znajduje zastosowanie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy ze względu utworzenie nowej osoby prawnej lub rozpoczęcie przez nią działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne. Drugą jest sytuacja, w której ze względu na reorganizację historyczne dane przychodowe są nieadekwatne dla weryfikacji zależności ekonomicznej (nie obrazują w sposób rzeczywisty stopnia zależności ekonomicznej). Nieadekwatność danych historycznych ma przy tym duże znaczenie. „Tak jak w przypadku powstania nowego podmiotu czy też rozpoczęcia przez niego działalności naturalnym i logicznym jest, że dane dotyczące średniego przychodu z działalności za 3 lata poprzedzające nie są dostępne, tak sam fakt reorganizacji podmiotu nie świadczy jeszcze o tym, że dane dotychczasowe stają się nieadekwatne. W przeciwnym wypadku ustawodawca zdecydowałby się na precyzyjne wskazanie, iż w przypadku reorganizacji osoby prawnej lub zamawiającego procent działalności, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 13 lit. b ustawy Pzp, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych, bez odwoływania się...