Odpady budowlane to odpady powstałe podczas robót budowlanych. Jednak część z nich jest uznawana za wyrób budowlany. A te już, w świetle niektórych przepisów, odpadami nie są.

Ustawa nowelizująca z listopada 2021 r. (Ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – DzU z 2021 r. poz. 2151) wprowadziła do ustawy o odpadach (Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – t.j. DzU z 2021 r. poz. 779, z późn. zm., dalej jako u.o.), wzorem znowelizowanej dyrektywy ramowej, definicję pojęcia „odpady budowlane i rozbiórkowe”. Definicja jest w zasadzie identyczna jak definicja unijna (art. 3 pkt 2c dyrektywy ramowej – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy – Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 312, str. 3, z późn. zm., w wersji uwzględniającej zmiany wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów – Dz. Urz. UE L z 2018 r. nr 150, str. 109). Dodatkowo w tezie 11 do dyrektywy nowelizującej z 2018 r. wskazano, że ten rodzaj odpadów, co do zasady, obejmuje odpady ujęte w grupie 17 Katal...