Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Zarządzenie pokontrolne bez odniesienia się do stanowiska kontrolowanego to uchybienie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2021 r. (sygn. akt II SA/Łd 806/21, nieprawomocny).

Na łamach dzisiejszego „Przeglądu prawa” przyjrzymy się wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, odnoszącemu się po raz kolejny do tematyki zarządzenia pokontrolnego. Tym razem omówiona zostanie kwestia zastrzeżeń zgłoszonych przez podmiot kontrolowany do protokołu oraz wynikających z powyższego obowiązków organu.

Stan faktyczny

W zaistniałym stanie faktycznym E.K. prowadził działalność polegającą na modernizacji linii kolejowych, w wyniku której na terenie należącej do niego nieruchomości zalegały m.in. pryzmy drewnianych oraz betonowych podkładów kolejowych, gruzu budowlanego, złomu stalowego, drewna i odpadów zielonych. 

Powyższa nieruchomość stała się przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ). W wyniku oględzin organ stwierdził szereg naruszeń w postaci magazynowania na wska...