Z Andrzejem Rutą, nowym prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, rozmawia Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw firmy Abrys.

Ile związków gminnych działa w Polsce? 

W połowie 2019 roku Związek Gmin Krajny w Złotowie planował konferencję pod nazwą „Rosnąca rola Związków międzygminnych w kształtowaniu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle dokonujących się zmian regulacji prawnych”. Wówczas zebraliśmy dane dotyczące liczby funkcjonujących związków międzygminnych i okazało się, że prowadzących gospodarkę odpadową, wpisanych do rejestru, było około 100 związków. Jednak kontakt udało się nawiązać z około 70 związkami. 

To bardzo duża liczba. Proszę zatem powiedzieć, z jakimi problemami i wyzwaniami borykają się te związki?

Mówiąc o głównych problemach, w pierwszej kolejności wskazać należy brak stabilizacji prawa. W dalszej kolejności będą to konieczność nadania statusu związkom międzygminnym oraz konieczność napisania całkowicie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także wdrożenie ROP-u. Kolejne to wdrożenie instrumentów ekonomicznych dla przemysłu w celu wykorzystania materiałów z recyklingu. 

Jaki potencjał ma w sobie ...