Prawidłowe utrzymanie zieleni w mieście to prawdziwa sztuka. To proces wymagający precyzyjnego planowania i wiedzy pozwalającej przewidywać efekty. Innej drogi nie ma – miasta bez zieleni nie przetrwają.

Miasto to obszar trudny do wprowadzania i utrzymywania zieleni, a jednocześnie to właśnie tam roślinność jest szczególnie ceniona i wartościowa. Proces inwestycyjny na terenach zieleni w mieście rozłożyć można na grupę ściśle określonych problemów. Zagadnienia te dotyczą m.in. właściwego doboru roślin, ich jakości, parametrów i w rezultacie także ich poprawnego sadzenia w terenach miejskich. Aby skutecznie przeprowadzić proces nasadzenia szaty roślinnej, budowy, modernizacji czy rewaloryzacji terenów zieleni, należy zmierzyć się z wieloma problemami. Dla zminimalizowania barier osoby zatwierdzające projekty powinny być kompetentne, natomiast pomysły na aranżację przestrzeni – poparte wiedzą i doświadczeniem, wyrosłym z szacunku i znajomości praw przyrody. Do najważniejszych wyzwań przy budowaniu terenów zieleni należą: dbałość o prawidłowy sposób przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych roślinności, równoważenie ubytków nasadzeniami, a także zakładanie nowych obiektów zieleni i nadawanie im wysokiej wartości estetycznej.

Poprawne kosztorysowanie

Dla bezproblemowego przeprowadzenia procesu urozmaicania zieleni miejskiej, oprócz: prowadzenia prac zgodnie z prawem, opracowania koncepcji i projektu nasadzeń roślin z dobrym projektantem czy też podjęcia decyzji, co należy zmienić, a co pozostawić, jedną z najważniejszych czynności jest poprawność kosztorysowania. Aby przeprowadzić rzetelną kalkulację, wykonawca lub projektanci powinni stale poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych, materiałowych, sprzętowych i organizacyjnych. Stawką jest tu usprawnianie przebiegu robót oraz obniżanie kosztów ich wykonania. Szereg problemów oraz barier pojawia się już na etapie planowania np. nasadzeń roślinnych i wykonywania terenów zieleni. Problemy te wpływają na poprawność prac na budowie i w efekcie także na zakończenie inwestycji. Należy tu wyszczególnić trzy grupy niedoborów: formalne, projektowe i wykonawcze.

Najczęściej występujące problemy

Problemy natury formalnej z reguły pojawiają się w skutek złej interpretacji i niepoprawnego stosowania formalnie ustalonych zapisów. Specjaliści w tej dziedzinie wskazują na często występującą niewystarczającą znajomość zakresu prac przez poszczególnych uczestników planowanej inwestycji czy też na sytuacje, dla których planowany zakres prac jest niewspółmierny do ilości przewidzianych i zapewnionych środków finansowych. Planiści na różnych etapach wdrażania dokumentacji projektowej, związanej z projektowaniem np. zieleni, borykają się z różnymi utrudnieniami. Te z kolei mają bardzo duży wpływ na poprawność prowadzenia inwestycji i wynikają najczęściej z niedostatecznego nadzoru projektowego wykonywanych prac w terenie; braku doświadczenia podczas pełnienia nadzoru projektowego oraz niedostatecznej świadomości reguł procesu inwestycyjnego czy też niepoprawnej współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami inwesty...