W ubiegłym roku aż 75 gmin województwa podlaskiego skorzystało ze środków przeznaczonych na usuwanie azbestu.

Pieniądze na ten cel pochodziły ze środków programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – usuwanie wyrobów zawierających azbest" wdrażanego przez WFOŚiGW w Białymstoku z pomocą NFOŚiGW. Łączny koszt kwalifikowany wszystkich dofinansowanych zadań w 2011 r. wyniósł ponad 4,5 mln zł, z czego blisko 2,4 mln zł to środki NFOŚiGW, a ponad 2,1 mln zł to wkład WFOŚiGW w Białymstoku. W wyniku realizacji unieszkodliwiono 9,1 ton odpadów azbestowych.

Z uwagi na wielkie zainteresowanie dofinansowaniem zadań z zakresu usuwania azbestu WFOŚiGW w Białymstoku został zmuszony do wstrzymania przyjmowania wniosków. Kolejny nabór wniosków do realizacji w roku 2013 planowany jest na koniec bieżącego roku. Kwota dofinansowania wyniesie ok. 4 mln zł (po 2 mln zł z WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW).

źródło: WFOŚiGW w Białymstoku

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj