Polityka rozwojowa prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – to przedmiot polsko-niemieckich dwudniowych warsztatów organizowanych w Ministerstwie Środowiska. Wzięli w nich udział przedstawiciele resortu środowiska, dziennikarze, pracownicy instytucji rządowych i organizacji pozarządowych.

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Federalnym Ministerstwem Środowiska Naturalnego, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU) Republiki Federalnej Niemiec i przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowało warsztaty pt. Pomoc rozwojowa w dziedzinie ochrony środowiska, których celem jest pogłębianie wiedzy na temat sposobów ujęcia tematyki ochrony środowiska w procesie kształtowania i realizacji polityki pomocy rozwojowej oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie

– Jestem dumny z tego, że jesteśmy w takiej sytuacji, że sami możemy pomagać innym. Będziemy to robić pamiętając o tym, jak przez lata pomagali nam inni. W porozumieniu ze stroną niemiecką będziemy omawiać tu sprawy ważne dla całego świata, dla polityki klimatycznej i polityki rozwojowej – powiedział podczas inauguracji warsztatów prof. Andrzej Kraszewski.

Tematyka pierwszego dnia warsztatów obejmowała kwestie relacji pomiędzy polityką pomocy rozwojowej a ochroną środowiska naturalnego, porównanie systemu pomocy rozwojowej w Polsce i Niemczech oraz mechanizmy finansowania działań pomocowych. Drugi dzień poświęcony był omówieniu praktycznych doświadczeń z realizacji projektów pomocowych w obszarze ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej oraz gospodarki wodnej. Wśród referentów znaleźli się m.in.: Katarzyna Reiter, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Środowiska, Antonia Schabel z Referatu ds. Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Środkowej w BMU, Marek Ziółkowski, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Heiko Warnken, kierownik Referatu ds. Środowiska i Zrównoważonego Gospodarowania Zasobami w Federalnym Ministerstwie Rozwoju i Współpracy Gospodarczej oraz Rudolf Specht, przedstawiciel Referatu ds. Międzynarodowej Ochrony Przyrody w BMU.

źródo: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj