Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany w ofercie programów priorytetowych. W III kwartale 2015 r. zostaną uruchomione nabory wniosków do  programów Prosument, Kawka, Lemur i E-Kumulator.

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła na ostatnim, czerwcowym posiedzeniu zmiany w programach priorytetowych Funduszu. Czego dotyczyć będą zmiany?

Kawka na nowych zasadach

W programie Kawka, którego  budżet wynosi ok. 120 mln zł, choć  pieniądze z dotacji płyną do samorządów, to ostatecznymi odbiorcami dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy. Wynosi ono do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego dotacja NFOŚiGW  to 45%, a pozostała część będzie uzupełniana przez odpowiedni WFOŚ  w ustalonej przez nie formie.

Zmniejszono też wielkość miejscowości, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie  z 10 do 5 tys. mieszkańców.  Zawężono również katalog przedsięwzięć do likwidacji, bądź modernizacji lokalnych źródeł ciepła oraz do działań edukacyjno-informacyjnych. Wprowadzono przy tym dodatkowe wymagania dla kotłów opalanych paliwem stałym, gdy przedmiotem zadania będzie wymiana istniejącego, węglowego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności.

Program dla przemysłu E-Kumulator

Celem programu E-Kumulator jest zmniejszenie w skali roku zużycia surowców pierwotnych co najmniej o 1 mln ton. Według założeń, roczna emisja CO2 ma ulec zmniejszeniu co najmniej o 50 tys. ton, dwutlenku siarki  – co najmniej o 15 tys. ton na rok, tlenków azotu – co najmniej o 3 tys. ton na rok, a pyłów – o 500 ton na rok. Przedsiębiorstwa będą mogły sięgnąć po preferencyjne niskoprocentowe pożyczki w wysokości od 0,5 zł do 90 mln zł., które będą mogły ulec częściowemu umorzeniu, nawet do 20% .

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym. Szczególnie duży nacisk położono na stworzenie przedsiębiorstwom możliwości dostosowania się do wymagań, wynikających z Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (IED), która dotyczy źródeł spalania powyżej 50 MW, a także do standardów planowanych do wdrożenia w ramach przygotowywanej dyrektywy, dotyczącej średnich źródeł spalania (tzw. dyrektywy MCP). Sam program będzie realizowany w latach 2015-2023, natomiast umowy dofinansowania z beneficjentami będą zawierane do 2020 r. Budżet programu: 1 mld zł.

Nowy Prosument

Program Prosument – dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, który ma na celu wsparcie inwestycji w gospodarstwach domowych, jest realizowany trzema ścieżkami: bankową, jednostki samorządu terytorialnego (JST ) i WFOŚiGW

Do końca 2016 r. wydłużono czas, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać  wyższą dotację – 40%  kosztów kwalifikowanych  na inwestycje do produkcji energii elektrycznej w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kWp. W kolejnych latach pomoc zmniejszy się do 30 %.

Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt. Dla tych przedsięwzięć dofinansowanie to 20 %, a od 2017 r. – 15 %.

W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji, zwiększono budżet programu przeznaczony na pomoc bezzwrotną z 240 do 280 mln zł.

Zniesiony zostaje też obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej.  W nowym programie obowiązują niższe stawki maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą kolektorów słonecznych (do 2000 zł/kW) oraz systemów fotowoltaicznych (do 7000 zł/kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6000 zł/kW – powyżej 5 kWp). Wprowadzono zmiany w niektórych zapisach dotyczących wymagań technicznych w odniesieniu do m.in. kotłów na biomasę, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych. Wprowadzono także zmiany dotyczące osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji.

W zmienionym programie Prosument dodano zapis, że w przypadku skorzystania z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 r. nie może korzystać z  taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Z 1 mln do 200 tys. zł obniżono dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych. W ich przypadku rozszerzono katalog beneficjentów o ich stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów.

W przypadku WFOŚiGW dopuszczono udzielanie przez fundusze dofinansowania JST.

Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW  oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i banku, z którym NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków.

Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł.

Nabór w programie Lemur

Program ma na celu rozpropagowanie nowych, energooszczędnych standardów budownictwa do sektora finansów publicznych. Rozszerzono grono potencjalnych beneficjentów, określono nowe kryteria oceny efektywności kosztowej, określono zasady umarzania pożyczki i uproszczono wytyczne techniczne.

Budżet na realizację programu wynosi do 290 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 28 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – do  262 mln zł.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania i weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku.  Dofinansowanie w formie pożyczki udziela się do m2 budynku – w zależności od klasy wynosi 1000-1200 zł/m2 powierzchni o regulowanej temperaturze. Możliwe jest uzyskanie umorzenia pożyczki  w zależności od osiągniętej klasy energetycznej budynku od 20% do 60%. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia, ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 1 mln zł.

Beneficjentami programu są podmioty sektora finansów publicznych (z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych), samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 %. udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, organizacje pozarządowe, ale również Parki Narodowe i PGL Lasy Państwowe.

Program będzie realizowany do 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj