Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje inwestycje wodno-kanalizacyjne w dziesięciu miejscowościach w Polsce. Łącznie ma to być ponad 78 mln zł. W tej kwocie ponad 16 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a około 62 mln zł ze środków własnych NFOŚiGW.

Rezultatem będzie rozbudowa oraz usprawnienie działania lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarze aglomeracji Somonino (woj. pomorskie), w gminie Ksawerów (woj. łódzkie), na terenie gminy Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie), na terenie gminy Piątnica (woj. podlaskie), w Polance Wielkiej (woj. małopolskie), w Rawiczu-Żołędnicy (woj. wielkopolskie), w Markach i w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie) oraz w Leżajsku (woj. podkarpackie).

Dzięki dotacjom z unijnego Funduszu Spójności oraz niskooprocentowanym pożyczkom ze środków krajowych NFOŚiGW mieszkańcy wymienionych miejscowości otrzymają nowoczesne instalacje wodno-kanalizacyjne.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Prawie 360 nowych użytkowników

W Somoninie w ramach przedsięwzięcia przewidziano wybudowanie 8 km kanalizacji sanitarnej, 0,3 km sieci wodociągowej oraz zakup wielofunkcyjnego pojazdu do obsługi sieci wod-kan. W Rybakach nastąpi także przebudowa stacji uzdatniania wody. Prace zostaną zakończone we wrześniu 2020 r., a efekt ekologiczny będzie osiągnięty rok później. Jego głównym wskaźnikiem ma być przyłączenie 358 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. 10 nowych osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu wyniesie 50 500 m3/rok.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 9 mln zł. Obok zaangażowania środków własnych beneficjenta w planie finansowym przewidziano dodatkowo niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości ponad 2,5 mln zł.

Zarządzanie siecią

Gmina Ksawerów ze środków unijnych otrzyma 907 522 zł. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie sieci wod-kan z wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Całkowity koszt projektu wyniesie 1 313 238 zł, przy zaangażowaniu środków własnych beneficjenta. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie o długości ponad 1,6 km, a także 0,58 km sieci wodociągowej. Uruchomiony zostanie system zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną, w tym specjalne urządzenia do monitorowania pracy przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

Infrastruktura wzbogaci się również o maszyny i urządzenia do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. W konsekwencji liczba nowych użytkowników kanalizacji sanitarnej wyniesie 65 osób. 32 dodatkowe osoby skorzystają z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Pełny zakres prac powinien skończyć się z początkiem października, natomiast osiągnięcie efektu ekologicznego spodziewane jest w październiku 2019 r.

Modernizacja i uporządkowanie

Ponad 800 tys. zł dotacji NFOŚiGW przekaże Gminnemu Zakładowi  Komunalnemu z siedzibą w Bystrym, który zmodernizuje sieć kanalizacyjną na terenie gminy Giżycko. Koszt całkowity wszystkich przewidzianych prac inwestycyjnych wyniesie 1 242 899 zł. Głównym efektem przedsięwzięcia będzie remont 1,10 km kanalizacji sanitarnej, który ma zakończyć się 31 października 2019 r. Efekt ekologiczny osiągnięty rok później będzie dwuwymiarowy: 150 nowych użytkowników skorzysta z sieci kanalizacyjnej, a także z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Z kolei blisko 18 mln zł niskooprocentowanej pożyczki NFOŚiGW przekaże Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Międzyzdrojach. Pożyczka będzie przeznaczona na uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizację oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 62 920 159 zł. W finansowanie projektu zaangażowane są również środki własne beneficjenta oraz przekazane wcześniej przez NFOŚiGW środki z unijnego Funduszu Spójności. Wsparcie finansowe posłuży do przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, głównie w zakresie przeróbki i zagospodarowania osadów. Wybudowana zostanie również kanalizacja sanitarna o długości 7,56 km. Efekt prac oczekiwany jest z końcem 2020 r. Rok później zostanie osiągnięty efekt ekologiczny: 1515 nowych użytkowników skorzysta z sieci kanalizacyjnej. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania sięgnie 0,57 tys. ton/ rok.

Ścieki lepiej oczyszczane

Kwotą ponad 4 mln zł NFOŚiGW dofinansuje rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze aglomeracji Łomża. Koszt całkowity inwestycji zamknie się w kwocie 7 673 665 zł. Plan projektu przewiduje budowę 7,12 km kanalizacji sanitarnej i 1,78 km sieci wodociągowej, która ma być zrealizowana do końca 2019 r. W konsekwencji 1201 nowych użytkowników zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej i tym samym będzie korzystać z ulepszonego oczyszczania ścieków. Z kolei 660 osób będzie korzystać z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Założony efekt ekologiczny zostanie tu osiągnięty pod koniec 2020 r.

Nowa kanalizacja dla blisko 2 tys. osób

Gmina Polanka Wielka otrzyma z NFOŚiGW 3 928 265 zł w formie dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka. Całkowity koszt projektu sięgnie 7 492 302 zł. W ramach przedsięwzięcia do końca czerwca 2021 r. zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 17,94 km. Spowoduje to podłączenie do sieci 1412 nowych użytkowników. Taki efekt ekologiczny w pełni zostanie uzyskany do końca czerwca 2022 r.

Dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 1 880 310 zł dostanie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu na wybudowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnicy. Całkowity koszt projektu wyniesie 2 720 919 zł. Budowa sieci ma zakończyć się w czerwcu 2019 r. Oczekiwanym efektem ekologicznym, który ma zostać osiągnięty rok później, będzie umożliwienie 380 nowym osobom korzystania z sieci sanitarnej.

Pompownie ścieków będą monitorowane

NFOŚiGW przekaże też 9 769 159 zł niskooprocentowanej pożyczki Wodociągom Mareckim na budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki. Koszt całej inwestycji wyniesie 46 171 975 zł. W projekt zostaną zaangażowane środki własne beneficjenta. Przewidziano także dotację z programu POIiŚ. Inwestycja realizowana w Markach ma być zakończona do 25 maja 2021 r.

Zaplanowano kilka zadań inwestycyjnych, m.in. wykonanie kolektorów kanalizacyjnych o długości 14,5 km. Ponadto wybudowana zostanie stacja uzdatniania wody w Markach o wydajności 150 m3/h. W celu połączenia nowej stacji uzdatniania wody z istniejącą siecią wodociągową miasta, wybudowana zostanie magistrala o długości ok. 1 km. Powstanie również system monitoringu stanu pracy ponad 60 istniejących w Markach sieciowych pompowni ścieków oraz pompowni planowanych do wykonania w ramach realizowanych obecnie zadań.

Wybudowana będzie także stacja obsługi samochodów specjalistycznych służących do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Na terenie stacji zlokalizowane zostaną obiekty przeznaczone do przetwarzania osadów usuwanych z kanałów oraz pompowni w trakcie ich czyszczenia oraz obiekty związane z działalnością Działu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej. Spodziewany do maja 2022 r. efekt ekologiczny wynikający z realizacji tego projektu to 1084 nowych użytkowników podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Tyle samo osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Ciepło z osadów ściekowych

Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW w postaci niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 22 629 184 zł.

Całkowity koszt projektu został ustalony na 78 660 164 zł. Jego dodatkowymi składowymi są środki własne gminy oraz wcześniej udzielona ze środków unijnych dotacja z NFOŚiGW. W ramach projektu została zaplanowana przebudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, w tym budowa instalacji do wytwarzania biogazu z osadów ściekowych i wykorzystania go do produkcji ciepła i energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni, a także zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do technicznej obsługi przetwarzania osadów. Równolegle w mieście zbudowana zostanie nowa stacja uzdatniania wody o docelowej wydajności 120 m3/h. Zmodernizowana zostanie także stacja uzdatniania wody „Kędzierak” o docelowej wydajności 300 m3/h. Prace zostaną zakończone w czerwcu 2022 r. a związany z nimi efekt ekologiczny ma być osiągnięty rok później. W jego zakresie ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania osiągnie poziom 1,6 tys. ton/rok. Natomiast ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu sięgnie 1 700 000 m3/rok. Wytworzone osady ściekowe będą przekształcane w granulat nawozowy do stosowania w rolnictwie.

NFOŚiGW przekaże także 11 600 000 zł niskooprocentowanej pożyczki Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 39 631 000 zł. W jego realizację zostały zaangażowane także środki własne beneficjenta oraz przekazane wcześniej przez NFOŚiGW środki POIiŚ. Wsparcie dotyczy realizowanej w Leżajsku rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym. Zakończenie prac spodziewane pod koniec 2020 r., a efekt ekologiczny zostanie osiągnięty rok później.

Dofinansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć umożliwia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i należące do niego działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, realizowane w ramach II osi priorytetowej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża je we współpracy z Ministerstwem Środowiska (Instytucją Pośredniczącą), natomiast Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj