Projekt opracowywany przez IOŚ-PIB upowszechni bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków. Jego wartość wynosi 20 mln.

15 różnego rodzaju opracowań m.in. ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji i studiów na temat zmian klimatu i adaptacji do ich skutków opracuje i upowszechni Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Projekt o wartości 20 mln zł otrzyma dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 17 mln zł. Jego realizację przewidziano na lata 2017-2021.

Projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” nr POIS.02.01.00-00-0007/17, w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i dostarczenie nowatorskich narzędzi służących do adaptacji do zmian klimatu.

Gospodarka wodna a zmiany klimatu. Czy branża jest na nie gotowa?

Projekt obejmuje wzmocnienie i rozbudowę mechanizmów ciągłego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania bazy wiedzy. Ich podstawowymi odbiorcami będą instytucje z sektora administracji publicznej – rządowej i samorządowej, a także osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań dla ograniczania skutków zmian klimatu.

Przy realizacji projektu szczególny nacisk kładzie się na przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych i kampanii edukacyjnych w tym zakresie. Projekt jest zgodny z celami planów i strategii krajowych i europejskich w zakresie zagadnień klimatycznych.

Więcej o projekcie w komunikacie IOŚ-PIB

Czytaj więcej

Skomentuj