Poznański magistrat wybrał pięć podmiotów, które będą walczyć o budowę poznańskiej spalarni śmieci. Wybór zwycięzcy zostanie dokonany w trybie tzw. dialogu konkurencyjnego.

Na liście podmiotów zakwalifikowanych do udziału w dialogu znalazły się:
1. DALVEO POZNAŃ Sp. z o.o., DALVEO POZNAŃ OPCO Sp. z o.o., CNIMPOZNAŃ Sp. z o.o., PBG OPERATOR Sp. z o.o.
2. SITA – Zielona Energia Sp z o.o.
3. ITPOK Sp. z o.o.
4. Articulus Sp z o.o.
5. Remondis Waste to Energy Sp. z o.o.

Projekt „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania obejmuje przede wszystkim: zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych o wartości 780 mln zł oraz zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o wartości ok. 7,8 mln zł. Ponadto projekt obejmuje także kontrakty usługowe w szczególności program edukacji ekologicznej, a także działania promujące i informujące. Całkowita wartość projektu to 1 041 555 785 zł.

Realizacja projektu została przewidziana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, a wybór partnera prywatnego nastąpi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych – dialog konkurencyjny. Projekt będzie realizowany przy zastosowaniu hybrydowego modelu finansowania. Model ten łączy w sobie wykorzystanie krajowych środków publicznych, środków pozyskanych z Unii Europejskiej i kapitału prywatnego.

4 kwietnia 2011 r. Miasto Poznań ogłosiło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozpoczęcie procedury wyłonienia partnera prywatnego do realizacji inwestycji pn: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania – Kontrakt I”. W dniu 3 czerwca 2011 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu. Swoje oferty złożyło jedenaście podmiotów. Na początku września br. zakończył się etap oceny złożonych w dniu 3 czerwcu 2011 r. wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym.

Komisja Przetargowa przy udziale doradców ds. technicznych, prawnych oraz finansowych dokonała oceny złożonych przez inwestorów wniosków. W przypadku kilku inwestorów konieczne było wezwanie do uzupełnień i wyjaśnień. W wyniku prac Komisji została wyłoniona grupa pięciu inwestorów, którzy zostaną następnie zaproszeni do dialogu.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj