W Ministerstwie Środowiska trwaja prace nad siedmioma rozporządzeniami do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ustawie znajduje się osiem delegacji dla ministra środowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne).

 


Jednym z najbardziej oczekiwanych rozporządzeń jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Określi ono wymagania, jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wymagania te zostaną określone w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw gospodarki. Planowany termin wejścia w życie tego rozporządzenia to II kwartał 2012 r. Projekt tego rozporządzenia, został wysłany na Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą zostanie skierowany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Kolejnym aktem wykonawczym jest rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. W rozporządzeniu zostaną określone poziomy, które gmina będzie zobowiązana osiągnąć w kolejnych latach, tak aby w 2020 r. osiągnąć docelowo poziomy wymagane w ustawie. Rozporządzenie określi również sposób obliczania tych poziomów. Projekt ten jest przygotowywany do wysłania na Komisję Prawniczą RCL. Jego wejścia w życie można się spodziewać w I kwartale b.r.


W rozporządzeniu w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ich obliczania, zostaną określone poziomy, które gmina będzie zobowiązana osiągnąć w kolejnych latach, tak aby docelowo osiągnąć następujące poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

    do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%,
    do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%

            – wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. W rozporządzeniu zostanie również określony sposób obliczania tych poziomów.

Projekt został skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wejścia w życie rozporządzenia można się spodziewać w II kwartale b.r.


Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalny określi wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizatu). Dobiegł końca termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Trwa uzgadnianie zapisów projektu. Wejścia w życie rozporządzenia można się spodziewać w II kwartale b.r.


Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – Projekt rozporządzenia został wysłany na Komisję Prawniczą RCL. Po rozpatrzeniu przez Komisję Prawniczą zostanie skierowany do podpisu Ministra Środowiska. Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to I kwartał b.r.


Rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi określi:

– wzór kwartalnego sprawozdania sporządzającego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
– wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
– wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
– wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez marszałka województwa.

Projekt ten jest przygotowywany do wysłania na Komisję Prawniczą RCL. Jego wejścia w życie można się spodziewać w I kwartale b.r.


Rozporządzenia fakultatywne:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji – w najbliższych dniach zostanie skierowane do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

Rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu, sposobu i formy sporządzania sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji – Minister Środowiska na razie nie przystąpił do prac nad tym rozporządzeniem.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj