Lublin zyska kolejne kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na przedsięwzięcie wartości 267 mln zł, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało 138 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2023. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Lublinie, poprzez uzupełnienie dotychczas nieskanalizowanych i niezwodociągowanych obszarów miasta w brakujące odcinki sieci.

14 listopada 2017 roku zarząd MPWiK podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu  „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III” – powiedział Sławomir Matyjaszczyk, prezes spółki.

Środki przyznane będą w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” POIiŚ 2014-2020.

– Nie ma wielu miast w Polsce, które tak jak my skutecznie realizują strategię inwestycyjną w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym. Wiele naszych rozwiązań technologicznych to ekstraklasa europejska  – podkreślił prezydent Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W ramach inwestycji planowane jest m.in. wybudowanie ok. 51 km sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanie ok. 19,53 km sieci wodociągowej, zmodernizowanie ok. 10,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowanie ok. 0,92 km sieci wodociągowej, zmodernizowanie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” (część technologiczna, zarządzanie energią, inwestycje sieciowe, suszenie osadu).

Dzięki projektowi wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna miasta. Obszary, które wcześniej nie posiadały infrastruktury wod-kan mogą stać się przedmiotem zainteresowania inwestorów. Inwestycja pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 3400 osób, a do sieci wodociągowej 750.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj