Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Tag: wodociągi i kanalizacja

Gospodarka ściekowa na terenach niezurbanizowanych

Przepisy unijne i KPOŚK stanowią odpowiedź na problem zanieczyszczenia środowiska ściekami dla aglomeracji, czyli dużych skupisk ludności. Im większe zagęszczenie ludzi na jednym obszarze, tym większe problemy w zakresie samooczyszczania ma środowisko. Dlatego też już od starożytności starano się wyposażać miasta w kanalizację. Obecne czasy przynoszą nam jednak nowe wyzwanie – proces suburbanizacji. Mieszkańcy miast bardzo chętnie przenoszą się na tereny podmiejskie, których stopień skanalizowania (choć ulega poprawie) nadal nie jest na takim samym poziomie jak na terenach miejskich.

Aktualne rozwiązania w zakresie czujników stosowanych w pomiarach substancji zapachowych

Wykonywanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza w sposób ciągły przy zastosowaniu metod czujnikowych, w tym substancji o charakterze zapachowym, daje możliwość określenia ich dokładnej charakterystyki i zmienności stężeń w ujęciu czasowym oraz w wielu przypadkach może być ekonomicznie uzasadnione. W przypadku konieczności badań rozkładów przestrzennych stężeń, również w sytuacji epizodów podwyższonych stężeń związków odorogennych, wybrane czujniki lub ich układy mogą być zainstalowane na platformach mobilnych typu dron.

Stracone złudzenia, czyli nowy model regulacji na rynku wod-kan

Kiedy pod koniec 2017 r. pojawił się niespodziewanie projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zmieniający całkowicie obowiązujący od 15 lat model regulacji sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, wszyscy zastanawialiśmy się, jak nowe rozwiązania będą funkcjonowały w praktyce. Czy odebranie części kompetencji organom gminy i powierzenie ich dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie to dobry pomysł? Czy możliwe będzie realne oszacowanie kosztów działalności przedsiębiorstw w 3-letniej perspektywie, w której od teraz miały obowiązywać taryfy?

Budowa i eksploatacja kanalizacji deszczowej w Katowicach

W ostatnim czasie nie tylko słyszymy o zmianach klimatu, ale też sami doświadczamy tych zmian i ich skutków. Coraz częściej występujące ulewne deszcze o dużym natężeniu, uporczywe upały, susze stanowią wyzwanie dla terenów silnie zurbanizowanych, wymuszają na władzach samorządów podejmowanie odpowiednich działań ukierunkowanych na adaptację do zachodzących dynamicznych zmian klimatu.

Związki ropopochodne jako źródła katastrof

Zanieczyszczenie środowiska związkami ropopochodnymi może prowadzić do poważnych katastrof i jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych, szczególnie dla wód. Migracja produktów naftowych w postaci benzyny, olejów napędowych i silnikowych, smarów itp. do gleb i gruntów oraz otwartych zbiorników wodnych może powodować poważne następstwa, wynikające z silnie toksycznego i kancerogennego charakteru tych substancji.

Bydgoska metoda renowacji studni wodociągowych

W artykule „Renowacja studni wodociągowych” („Wodociągi i Kanalizacja” 10/2022) omówiono przyczyny spadku wydajności starych studni, rozwój konstrukcji studni zastępczych i metod renowacji studni na podstawie doświadczeń Wojewódzkich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy z lat 90. ubiegłego wieku, a następnie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Renowacje studni są w obecnych, trudnych dla wodociągów czasach prostym sposobem na ograniczenie kosztów energii elektrycznej potrzebnej do pracy pomp głębinowych i sposobem na wydłużenie żywotności studni. Renowacje mogą częściowo rozwiązać problemy spadku wydajności studni w trakcie suszy hydrogeologicznej w rejonie odwodnień górniczych czy w sezonie wegetacyjnym na obszarach terenów rolnych, kiedy znacznie obniża się rejonowo poziom wód gruntowych. W sytuacji dodatkowej kolmatacji czynnych tam studni pobór wody z ujęcia pracującego w takich warunkach może być trudny lub wręcz niemożliwy.

XXIV edycja Hydroprezentacji już za nami

Trzy dni wyjątkowo owocnych wykładów, prelekcji i debat. Frekwencja jak zwykle dopisała!  Kolejna edycja Hydroprezentacji zakończona z sukcesem. Swoimi badaniami wymieniali się najwięksi eksperci z branży wodno-kanalizacyjnej. Dyskutowali też nad możliwymi rozwiązaniami i usprawnieniami, a wszystko to pod tegorocznym hasłem przewodnim - Ekologia i Rozwój. Konferencja odbyła się w dniach 19-21 października, jak zawsze w Krynicy Zdroju.

Energia ze ścieków

Osiągnięcie wysokich standardów jakości oczyszczonych ścieków prowadzi do znacznego zużycia energii – wynika ze wstępnej analizy pracy polskich oczyszczalni ścieków w kontekście bilansu energii. W badaniach uwzględniono wyniki badań ankietowych dla małych i średnich instalacji.

Infrastruktura na terenach słabo zurbanizowanych

Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na terenach mało zurbanizowanych, czyli wiejskich oraz miejsko-wiejskich, to niezwykle deficytowy towar. A jeśli już jest, to raczej w złym stanie. I jeszcze długo, a nawet bardzo długo, właśnie taki stan rzeczy będzie doskwierał mieszkającym tam ludziom i stanowił bardzo poważny problem oraz niewątpliwe wyzwanie dla niewielkich i słabych ekonomicznie samorządów.

Legislacyjny rollercoaster – czas na nowe zmiany w przepisach wod-kan

Ledwie branża wodociągowo-kanalizacyjna zdążyła ochłonąć po wakacyjnej zmianie tych przepisów ustawy branżowej (9 sierpnia br. weszły w życie przepisy Ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw), które dotyczą wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a już na legislacyjnym horyzoncie pojawiło się widmo kolejnych zmian związanych z konieczną transpozycją do rodzimego systemu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej: dyrektywa).
css.php