Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz przedstawił w zeszłym tygodniu priorytetowe obszary działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2010 r.

– Chcemy zespolić się z wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska – zapowiedział Andrzej Jagusiewicz. Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Środowiska, w 2010 roku nastąpi reforma, ukierunkowana na scentralizowanie Inspekcji Ochrony Środowiska, na wzór Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Polegać będzie na odłączeniu (odzespoleniu) wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wraz z laboratoriami od wojewodów oraz na podporządkowaniu ich GIOŚ. To drugi etap podjętej przez MŚ reformy służb ochrony środowiska, która zakłada utworzenie silnej centralnej organizacji, mającej swoje regionalne oddziały. Pierwszym jej etapem było utworzenie GDOŚ. Rozwiązanie takie ma pozwolić m.in. na specjalizację laboratoriów i uwolnić je od ograniczeń w działaniu. Wówczas doposażenie ich w nowszą aparaturę, będzie się odbywać wg klucza specjalizacyjnego. Podniesie to efektywność wykorzystania aparatury, a co za tym idzie, obniży koszty wyposażenia laboratoriów.

– Reformie tej powinno towarzyszyć poszerzenie uprawnień oraz wzmocnienie skuteczności działań w ochronie przyrody. W ramach tej reformy chcemy stworzyć straż ochrony przyrody, na bazie służb wojewódzkich, jakie w tej chwili istnieją przy wojewodzie, ale są niedoinwestowane, niedoceniane i rozproszone. Mam tutaj na myśli straż rybacką i straż łowiecką – kontynuował szef GIOŚ.

Inne priorytety wymienione przez Andrzeja Jagusiewicza to uszczelnienie systemu opłat środowiskowych, intensyfikacja kontroli podmiotów gospodarczych, podlegających dyrektywie IPPC oraz kontynuacja i wzmocnienie dialogu z przedstawicielami z sektora przemysłu, biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz innych organizacji międzynarodowych w celu wspólnego rozwiązywania problemów w systemie zagospodarowania określonych strumieni odpadów .

Główny Inspektor planuje kontynuować działalność kontrolną, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Mowa tu o rozpoczętym cyklu kontrolnym składowisk odpadów oraz o nowym cyklu kontrolnym, dotyczącym składowisk odpadów biodegradowalnych, a także opakowań szklanych. Ściślejszej kontroli zostaną poddane także podmioty odzyskujące sprzęt elektryczny i elektroniczny. – Rok 2010 to rok zamykania składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają kryteriów unijnych. Mamy takich składowisk ponad sto, nowe składowiska muszą w pełni spełniać kryteria unijne, taka jest nasza polityka – mówi Andrzej Jagusiewicz.

źródło: gios.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj