Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji przygotowało nowelizację ustawy o strażach gminnych. Jedną z nowości projektu jest przekazanie nadzoru nad strażami gminnymi wojewodzie, a nie komendzie wojewódzkiej policji.

Zgodnie z projektem organem, któremu ma podlegać straż utworzona na podstawie porozumienia samorządów ma być organ wykonawczy, a nie jak dotychczas rada gminy. Jak podkreśla ministerstwo, „zmiana ta jest zgodna z zasadami funkcjonowania straży, bowiem to wójt, burmistrz (prezydenta miasta) powołuje i odwołuje komendanta straży, jest jego przełożonym, a także sprawuje nadzór nad działalnością straży”.

Proponuje się również wprowadzić zapis, na podstawie którego rada gminy będzie mogła rozwiązać straż dopiero po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego policji. Obecnie jest on jedynie powiadamiany o fakcie likwidacji straży.

Nadzór nad strażami gminnymi zostanie powierzony wojewodzie. Wykonywanie tych obowiązków przez Komendanta Głównego Policji jest kwestionowane ze względu na brak ustrojowych zależności pomiędzy KGP, a samorządem gminnym. Powierzenie nadzoru nad strażami wojewodzie wynika natomiast z roli jaką ustawodawca przypisał mu w sprawach bezpieczeństwa publicznego na obszarze województwa.

Strażnikom zostaną przyznane dwa dodatkowe środki przymusu bezpośredniego – konie służbowe (podobnie jak w policji) i przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej na które nie jest wymagane pozwolenie na broń. MSWiA proponuje też ustanowić dzień 29 sierpnia dniem straży gminnej.

źródło: PAP

Projekt ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych i ustawy o Policji można znaleźć tutaj.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj