Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń dotyczących ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Rząd przyjął zmianę w przepisach, którą wymusiła decyzja Komisji Europejskiej zgodnie z którą polskie prawo narusza dyrektywę siedliskową i ptasią.

Wycinka drzew i ochrona zwierząt

Projekt zakłada dodanie do ustawy o ochronie przyrody przepisów, zobowiązujących właścicieli lasów do stosowania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Ponadto ma zostać dodany przepis, który pozwoli właściwemu ministrowi określić wymagania dobrej praktyki za pomocą rozporządzenia.

Nowe przepisy mają rozdzielić kodeks na zbiór zasad na przygotowawczym etapie i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej.

Na właścicieli lasów nałożony spadnie obowiązek przeglądu dostępnych danych. Po to, aby sprawdzić występowanie gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni. Natomiast sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych ma zostać doprecyzowany. Dodatkowo, działania z zakresu gospodarki leśnej nie mogą powodować umyślnego zabijania zwierząt i niszczenia gatunków, które wymienione są odpowiednich załącznikach do dyrektyw.

Zmiany w przepisach dotyczą również ograniczenia wycinki drzew w lasach. Zmiany zakładają również zakaz całkowitej wycinki drzew na terenach, które znajdują się co najmniej 25 m od: źródeł, rzek, jezior, torfowisk, źródlisk.

Ustawa o ochronie przyrody i o lasach będzie zawierać przepisy ustanawiające średnią ilość martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej. A także – zasady przeznaczenia drzewostanów do naturalnego obumarcia.

Najważniejsze rozwiązania

  • Właściciele lasów będą stosować wymagania tzw. dobrej praktyki dotyczącej gospodarki leśnej. Nowe przepisy określają sposób postępowania właścicieli lasów podczas przygotowywania i realizacji działań dotyczącej tej gospodarki.
  • Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zostaną określone w rozporządzeniu przez ministra klimatu i środowiska.
  • Wymagania określone zostaną z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych.
  • Stosowanie dobrych praktyk będzie przeciwdziałać występowaniu potencjalnych kolizji działań z zakresu gospodarki leśnej z elementami środowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wymagania związane z gospodarką leśną zapewnią ochronę gatunkom wskazanym w załączniku IV tzw. dyrektywy siedliskowej UE oraz ptakom w oparciu o tzw. dyrektywę ptasią UE.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można zapoznać się: tutaj

Czytaj więcej

Skomentuj