Połączone komisje sejmowe przyjęły rządowy projekt ustawy regulujący gospodarkę ściekami w gminach oraz poprawiający jakość wód w kąpieliskach. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się w środę podczas posiedzenia trzech komisji, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie przepisów polskich do prawa unijnego, czyli tzw. dyrektywy ściekowej regulującej zasady odprowadzania ścieków w miastach oraz zarządzanie jakością wody w kąpieliskach.

– Zmiana przepisów umożliwi też zamknięcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz uniknięcie ewentualnych kar w przypadku skierowania przez Komisję Europejską sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – mówi Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Kary dla samorządów

Projekt ustawy określa też m.in. administracyjne kary pieniężne dla gmin, które nie dostosują się do wymogów dyrektywy, a także określa obowiązki gmin, w szczególności ewidencyjne i sprawozdawcze w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Nowa regulacja doprecyzowuje również zakres i procedury przyjmowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w samorządach.

Eliminują wątpliwości

Projekt zakłada także wyeliminowanie wątpliwości w zakresie formy przyznawanych dotacji Wodom Polskim z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości przyznawania dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych, przewiduje również realizacje wniosków Najwyższej Izby Kontroli. Posłowie przyjęli projekt wraz z czterema poprawkami. Trzy z nich miały charakter redakcyjny, natomiast czwarta, jak wskazał zgłaszający poprawkę poseł PiS Artur Szałabawka, „usuwa wątpliwości dotyczące administracyjnych kar pieniężnych”. Ustawa – jak napisano w uzasadnieniu – wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Czytaj więcej

Skomentuj