Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Prokurator domaga się stwierdzenia nieważności uchwały w całości z uwagi na rażące naruszenie przepisów prawa.

Główny zarzut skargi dotyczy zaniechanie ustalenia – wbrew art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – niższej stawki opłaty w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i przekazywane przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin w sposób selektywny.
 
Niższa stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny służy zmotywowaniu właścicieli nieruchomości do ich selektywnej zbiórki. Zaniechanie jej ustalenia uniemożliwia korzystanie z niższych stawek opłat tym z właścicieli nieruchomości, którzy dodatkowym nakładem sił zbierają odpady komunalne w sposób selektywny i tak je przekazują przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
 
Ponadto ustalone uchwałą górne stawki opłat nie zawierały podatku VAT. Zakwestionowano również zróżnicowanie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, bowiem zastosowano kryterium nieznane ustawie.
 
Skargę skierowano w związku z nierozpoznaniem przez Radę Miasta Szczecina w okresie przeszło sześciu miesięcy wniosku prokuratora o uchylenie wspomnianej uchwały.

źródło: szczecin.po.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj