Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa opracowało przewodnik po zapisach przyjętej niedawno ustawy o rewitalizacji. Zaprezentowano w nim kroki prowadzące do sporządzenia oraz wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji.

W Polsce pojęcie oraz cały proces rewitalizacji był przez szereg lat nieuregulowany formalnie. Zmieniło się to wraz z wejściem w życie zapisów ustawy o rewitalizacji, którą uchwalono w październiku 2015 r. Nowa ustawa ma przede wszystkim uporządkować stan prawny w zakresie działań podejmowanych przez gminy w celu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Ustawa (która obowiązuje od 18 listopada 2015 r.), wprowadza ramy formalnoprawne dotyczące przygotowania i prowadzenia procesów kompleksowej rewitalizacji oraz definiuje podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem.

Opracowanie „Proste kroki do rewitalizacji” stworzone przez Centrum Doradztwa Energetycznego z Mikołowa, stanowi przewodnik po zapisach ustawy, umożliwiający spojrzenie na postawione w niej wyzwania jako nowe możliwości, czy szanse dla wielowymiarowego i zrównoważonego rozwoju gmin. Zaprezentowane w nim kroki prowadzące ku sporządzeniu oraz wdrażaniu Gminnych Programów Rewitalizacji są spójne z obowiązującą ustawą. Gminny Program Rewitalizacji jest podstawowym narzędziem rewitalizacji, którego podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia. Dokument jest niezbędny jednostkom samorządowym, jak również instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

Cały przewodnik dostępny jest TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj