Urząd Regulacji Energetyki i Urząd Zamówień Publicznych uznały, że jednostki sektora publicznego, czyli np. miasta czy szkoły, muszą wybierać sprzedawców energii w drodze przetargów.

Prezesi obydwu urzędów wydali wspólny komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii. Powodem zmian jest otwarcie rynku energii elektrycznej będące skutkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne.

„Istnienie kilkunastu przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną zmienia (…) sytuację podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymienionych w art. 3 tejże ustawy.  Obejmuje ona bowiem swym zakresem również umowy, których przedmiotem jest sprzedaż oraz usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, o czym przesądza m.in. treść przepisu art. 4 powyższej ustawy, zawierająca przedmiotowe wyłączenia z obowiązku stosowania jej przepisów.

Dotychczas, w związku z brakiem możliwości wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, jej odbiorcy, będący jednocześnie zobowiązanymi do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisów art. 67 ust. 1 pkt lit. a, korzystali z uprawnienia  do udzielania zamówień w szczególnym trybie, a mianowicie w trybie „zamówienia z wolnej ręki”. – czytamy we wspólnym komunikacie prezesów Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

„Wobec wspomnianych wyżej zmian prawa energetycznego oraz zmian na rynku energii elektrycznej możliwy jest obecnie zakup energii elektrycznej od dowolnego dostawcy. Ustała niniejszym przeszkoda techniczna o obiektywnym charakterze, uzasadniająca stosowanie szczególnych trybów udzielania zamówień publicznych w zakresie dostaw tego medium. Odbiorcy, obowiązani do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, w świetle powyższego, winni więc stosować regulacje ogólne, a więc dotyczące podstawowych, konkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych” – informuje komunikat.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj