“Rozwój skutecznych, bezpiecznych i tanich technologii stanowi jeden z podstawowych sposobów dostosowywania do zmian klimatycznych” – stwierdza Parlament Europejski w rezolucji w sprawie zielonej księgi Komisji dotyczącej „Adaptacji do zmian klimatycznych w Europie – warianty działań na szczeblu UE”.

Parlament z zadowoleniem wita zieloną księgę Komisji Europejskiej i podkreśla, że UE musi podjąć znaczne wysiłki w celu zwiększenia rozwoju technologicznego, aby wesprzeć gospodarkę UE oraz przekazać te technologie rozwijającym się krajom świata. Na tej kwestii, w opinii posłów, powinni się skoncentrować uczestnicy XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), która odbedzie się w dniach 1-12 grudnia br., w Poznaniu.
 
Parlament zwraca się do KE o uwzględnienie finansowych działań dostosowawczych w następnych wieloletnich perspektywach finansowych dla polityki regionalnej i funduszy strukturalnych oraz alokację dodatkowych środków na innowacje, które pomogłyby minimalizować skutki zmian klimatycznych.
 
PE wyraża przekonanie, że nowe rozporządzenie, które ułatwi wykorzystanie Funduszu Solidarności UE, umożliwi lepsze reagowanie na szkody naturalne powstałe na skutek działalności człowieka. Posłowie stanowczo wzywają Radę do szybkiego podjęcia decyzji dotyczącej wykorzystania Funduszu Solidarności UE i podkreślają, że Parlament zajął już stanowisko w tej sprawie w maju 2006 r.
 
Sektor rolniczy jest jednym z najbardziej podatnych na wpływ zmian klimatycznych, lecz jednocześnie oskarża się go o powodowanie szkód dla środowiska naturalnego. Rezolucja podkreśla potrzebę wykorzystywania przez państwa członkowskie funduszy na rozwój obszarów wiejskich w celu poprawienia dostosowania do zmian klimatycznych w rolnictwie i leśnictwie. Sektor rolny może łagodzić skutki zmian klimatycznych poprzez wdrażanie legislacji, która wzmacnia zrównoważony rozwój i propaguje nowe sposoby wykorzystywania i zarządzania wodą i innymi zasobami naturalnymi.
 
Zmiany klimatyczne przyczyniają się wzrostu zachorowalności i przedwczesnej umieralności, dotykając w szczególności najbardziej narażone grupy ludności. Parlament zachęca państwa członkowskie do przystosowania krajowych systemów opieki zdrowotnej w taki sposób, aby potrafiły radzić sobie z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.

źródło: europarl.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj