Dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – zakłada m.in. projekt nowelizacji Prawa wodnego, który został w środę przyjęty przez rząd.

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, projekt zakłada również wprowadzenie dotacji przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł innych niż elektrownie wodne.

W komunikacie zapowiedziano, że dzięki nowelizacji uproszczona zostanie procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Doprecyzowane zostaną ponadto dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Określone zostaną też zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.Projekt noweli zakłada też doprecyzowanie przepisów dotyczących procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Uregulowane zostaną również kwestie powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dodatkowo uzupełnione zostaną przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków, dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą.

Przyjęty projekt nowelizacji zakłada ponadto, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne.

“Rozwiązanie to zwiększy przychody PGW WP i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa” – wyjaśniono w komunikacie.

Czytaj więcej

Skomentuj