Aż 21 mln zł na ochronę przyrody jest do pozyskania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nabór do dwóch z trzech konkursów kończy się za kilka dni.

Jednostki samorządu terytorialnego (i ich związki), państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne (w tym państwowe jednostki budżetowe), samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze mogą starać się o dofinansowanie na ochronę a gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (poddziałanie 4.5.1).

Minimalna wartość realizowanego projektu musi wynosić 100 tys. zł, a maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Pula pieniędzy w tym konkursie to 9 mln zł. Ewentualni beneficjenci mogą składać do 9 lutego 2018 r.

Tego samego dnia upływa termin składania wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących opracowywania planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, tj. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody (poddziałanie 4.5.2). Kryteria dla ewentualnych beneficjentów są bardzo podobne, dofinansowanie to również 85 proc. kosztów kwalifikowalnych, a projekty muszą być warte minimum 100 tys. zł. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 3 mln zł.

Dłużej, bo do końca lutego składać można wnioski do konkursu, w którym wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące ochrony różnorodności biologicznej w obrębie banków genowych, ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt i ogrodów dendrologicznych na obszarach miejskich i pozamiejskich (poddziałanie 4.5.3).

Na pieniądze – z puli 9 mln zł – mogą liczyć też realizujący projekty związane z ochroną zasobów przyrodniczych, obejmujące też działania promocyjno–informacyjne wykorzystującymi lokalne zasoby przyrodnicze. Mają być one realizowane na obszarach innych niż parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary NATURA 2000. Minimalny koszt zadania musi wynosić 100 tys. zł, minimalny wkład własny beneficjenta to 15 proc. wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie może wynieść do 700 tys. zł.

Wszystkie niezbędne dokumenty należy dostarczyć (osobiście lub poczta) do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wnioski można wcześniej przygotować i przesłać korzystając z formularza dostępnego tutaj.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Więcej: wrpo.wielkopolskie.pl

Czytaj więcej

Skomentuj