Już niedługo żadne drzewo, jakie rośnie przy ulicach Mokotowa, Ochoty i Pragi Południe, a w przyszłości – całej Warszawy, nie będzie miało żadnych tajemnic. Każde z nich będzie opisane i wprowadzone do ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni.

Biuro Ochrony Środowiska zleciło w 2010 r. wykonanie inwentaryzacji terenów zieleni przyulicznej na obszarze trzech dzielnic m. st. Warszawy: Mokotowa, Ochoty i Pragi Południe. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2010 roku. Inwentaryzacja terenów zieleni przyulicznej w pozostałych dzielnicach będzie kontynuowana w kolejnych latach. Planuje się także objęcie inwentaryzacją parków, skwerów i zieleńców Warszawy. Decyzja, aby w pierwszej kolejności inwentaryzować zieleń przyuliczną wynika z faktu, że bez bardziej szczegółowej wiedzy o zadrzewieniach traktowanych całościowo, nie jest możliwe właściwe prowadzenie ochrony, pielęgnacji oraz ewentualnej wymiany części drzewostanów przyulicznych.

Od chwili rozpoczęcia prac zinwentaryzowano ponad 16 tys. obiektów. Szacuje się, że po zakończeniu bieżącego etapu inwentaryzacji liczba ta wzrośnie do ok. 54 tys. Wykonawcą inwentaryzacji, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, jest firma KartGIS s.c. Koszt wykonania inwentaryzacji zamknął się w 507 000 zł.

Zadania dotyczące zieleni miejskiej realizowane są przez komórki organizacyjne w 18 dzielnicach Urzędu m.st. Warszawy (Wydziały Ochrony Środowiska) oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy (Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Terenów Publicznych, Zarząd Praskich Terenów Publicznych) – łącznie 21 jednostek.

Prawidłowe zarządzanie zielenią wymaga przede wszystkim znajomości istniejących zasobów. Warszawa – chcąc opracować spójne strategie rozwoju terenów zieleni czy ustalić wieloletnie plany gospodarowania zielenią w mieście – musi posiadać dokładne informacje na temat liczby, struktury gatunkowej, parametrów wielkościowych i stanu utrzymania nasadzeń roślinnych tworzących zieleń miejską. Taka baza pozwoli również na właściwe szacowanie kosztów utrzymania zieleni.

W 2009 r. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zleciło, wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem wykonawcy – firmie Designers – opracowanie aplikacji do utrzymywania bazy danych o terenach zieleni na obszarze m. st. Warszawy.

W wyniku prowadzonych prac została stworzona i obecnie jest wdrażana w Urzędzie m.st. Warszawy aplikacja nazwana ArcZieleń. Baza danych wraz z aplikacją dostępna będzie na przygotowanych stanowiskach komputerowych działających w sieci wewnętrznej miasta. Pozwoli to na niezależne opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie danych inwentaryzacyjnych w jednostkach zarządzających terenami zieleni m.st. Warszawy, które będą miały dostęp do właściwych im obszarów miasta. Wszystkie informacje będą gromadzone w jednej centralnej bazie danych przestrzennych, administrowanej przez Biuro Ochrony Środowiska.

Podstawowym założeniem jest, aby baza danych o terenach zieleni stworzona w oparciu o aplikację umożliwiała wielowarstwowe gromadzenie, aktualizowaniei przetwarzanie informacji o terenach zieleni m.st. Warszawy. Ma stanowić narzędzie pozwalające na prawidłowe zarządzanie zasobami zieleni, diagnozę stanu zieleni miejskiej i monitorowanie zachodzących zmian oraz racjonalne działania planistyczne, projektowe, związane z utrzymaniem i bieżącą pielęgnacją w odniesieniu do zieleni miejskiej.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj