Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał wsparcie finansowe ze środków katowickiego WFOŚiGW w wysokości blisko 2,7 mln zł. na wykonanie kompleksowych corocznych badań monitoringowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego w 2010 roku.

Dzięki temu poznany zostanie aktualny stan wszystkich komponentów środowiska, możliwe będzie więc określenie przyczyn i trendów ich zmian oraz skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Badania jakości środowiska województwa śląskiego przeprowadzone przez ekspertów i specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach obejmą monitoring powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu oraz pól elektromagnetycznych.

Dokonana najnowszymi metodami badawczymi analiza zanieczyszczeń powietrza przeprowadzona zostanie w 16 stacjach kontenerowych i dotyczyć będzie pomiarów stężenia dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego oraz rtęci. Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza uzupełniane danymi meteorologicznymi IMGW w Katowicach oraz krótkoterminową prognozą jakości powietrza będą na bieżąco prezentowane na stronach internetowych WIOŚ w Katowicach.

Z kolei analiza wód powierzchniowych w rzekach wykonana zostanie przez specjalistyczne placówki inspekcji ochrony środowiska w Bielsku–Białej i Częstochowie w 103 punktach przede wszystkim pod kątem bytowania ryb, zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz do celów rekreacyjnych. Analiza wód podziemnych zaś przeprowadzona zostanie w 92 punktach monitorowania. W tym roku w związku z obserwowaniem wzrostu zanieczyszczeń szczegółowe badania przeprowadzone zostaną w okolicach spalarni odpadów w Dąbrowie Górniczej i w rejonie Tarnowskich Gór.

W 16 punktach pomiarowych badany będzie również poziom hałasu zwłaszcza w takich miejscowościach jak: Kalety, Sławków, Świerklaniec, Toszek, Węgierska Górka, Blachownia, Rudniki i na odcinku Centralnej Magistrali Kolejowej miedzy Górką Włodawską a Nakłem – Zawadami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w 2010 roku zbadany zostanie także poziom pól elektromagnetycznych w środowisku – na terenie województwa śląskiego wykonanych będzie 86 pomiarów i tym samym zakończony zostanie trzyletni cykl pomiarowy.

Kompleksowe badania Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska ukończone będą w lutym przyszłego roku, a ich wyniki przedstawione publicznie w formie całościowego raportu o stanie środowiska w regionie.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj