Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

W czasie obrad przedstawiono zasady, tryb i harmonogram prac nad strategią. Członkowie komitetu zapoznali się też z wynikami wstępnych konsultacji oraz omówili planowane w najbliższym okresie działania.

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 jest pierwszym tego typu dokumentem opracowywanym na szczeblu regionalnym. Opracowanie i realizacja Strategii Ochrony Przyrody ma w założeniu przyczynić się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa śląskiego dla przyszłych pokoleń.

W skład Komitetu Sterującego pracującego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego weszli: wicemarszałek Adam Stach, radni Wacław Kania, Marcin Kędracki i Alfred Brudny oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela Lenartowicz. Zarząd Województwa Śląskiego powołał także Konsultanta ds. Strategii Ochrony Przyrody. Został nim Jerzy Parusel – dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Obowiązek dbania o przyrodę wynika z odpowiednich ustaw – m.in. o ochronie przyrody czy też samorządzie województwa. Przy tworzeniu strategii brane są po uwagę zapisy Krajowej Strategii Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej, a także światowe i europejskie konwencje, strategie i dyrektywy w tej dziedzinie. Zachowanie i odtworzenie bio- i georóżnorodności jest jednym z kierunków działań określonych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020.

Według założeń Strategia ma określać organizację i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody w regionie. Ma być komplementarna w stosunku do innych planów rozwoju o charakterze regionalnym. W przyjętych rozwiązaniach ma wprowadzać nowoczesne i najlepsze z dostępnych rozwiązań organizacyjnych, naukowych, technicznych, technologicznych i informatycznych.

W dokumencie znajdzie się diagnoza i prognoza stanu przyrody – tzw. raport o stanie przyrody, analiza mocnych i słabych stron dziedzictwa przyrodniczego oraz cele strategiczne, priorytety i kierunki działań, a także projekty i przedsięwzięcia, których realizacja pozwoli na ochronę przyrody w regionie. Opracowany zostanie tez system wdrażania strategii, jej monitoringu i kontroli realizacji celów. Strategia wyznaczać będzie cele krótkoterminowe (do roku 2020) oraz te, których osiągnięcie możliwe będzie po tej dacie (w perspektywie roku 2030).

Prace nad Strategią trwają od 30 lipca 2009 r., kiedy to Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Od tego czasu trwają prace analityczne nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi ochrony przyrody. Zbierane są informacje dotyczące raportu o stanie przyrody w regionie. Prowadzane są uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach. W okresie od 15 października do 30 listopada ubiegłego roku prowadzono konsultacje z udziałem instytucji branżowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych oraz uczelni wyższych.

W najbliższym czasie do prac przystąpi Zespół Ekspercki, w skład którego wejdą m.in. naukowcy, przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną przyrody oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Pod koniec kwietnia 2010 zorganizowane zostaną warsztaty tematyczne. Na maj planowane jest zorganizowanie konferencji dotyczącej Strategii i rozpoczęcie debaty publicznej. Wydany zostanie także „Raport o stanie przyrody Województwa Śląskiego”.

Strategia powstaje we współpracy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Ponadto do prac nad Strategią zostaną zaproszone organizacje pozarządowe oraz szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze. Prace nad dokumentem zakończą się w 2011 roku.

źródło: silesia-region.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj