Zakończyły się prace nad projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Polska jest jednym z 10 państw europejskich posiadających taki dokument. Końcowym etapem przygotowania planu będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Procedura legislacyjna ma potrwać około 3 miesięcy.

PPSS ma wskazać najistotniejsze kierunki działań, które pomogą zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce. Kluczową rolę we wdrażaniu ustaleń PPSS mają odgrywać jednostki samorządu terytorialnego.

PPSS to dokument porządkujący całą wiedzę na temat suszy w Polsce i wskazujący na sposoby przeciwdziałania skutkom tego zjawiska w gospodarce, środowisku przyrodniczym oraz życiu społecznym.

Najistotniejszym jego elementem jest, zawierający 26 pozycji, katalog działań odwołujących się do wszystkich użytkowników wód, obszarów oraz typów susz. Jednym z najważniejszych postulatów jest zatrzymanie wody jak najbliżej miejsca, w którym ona spadnie lub pojawi się w postaci wód roztopowych.

Konkretne wytyczne dla samorządów

W projekcie PPSS zaplanowano ponad 590 inwestycji. Większość to przedsięwzięcia skupione na zwiększaniu obecnego wolumenu retencji. Są także zadania polegające na przebudowie już istniejących urządzeń wodnych tak, by spełniały oczekiwania Ramowej Dyrektywy Wodnej i miały istotne znaczenie w przeciwdziałaniu skutkom suszy w skali kraju. Wody Polskie planują w kolejnych latach bardzo znaczące poszerzenie zakresu inwestycji. Potrzeby zdiagnozowane w PPSS będą podstawą do wskazywania ich lokalizacji.

Dokument PPSS podlega aktualizacji nie rzadziej, niż co 6 lat i zawiera:

  • analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  • propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  • działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Stopień uwzględnienia ustaleń PPSS w tych dokumentach planistycznych oraz przy postępowaniach administracyjnych jest zróżnicowany.

Na szczeblu krajowym wskazania PPSS będą raczej ogólnymi zaleceniami. Na szczeblu lokalnym będą to reguły bezpośrednie stosowanie zapisów PPSS. Ma to stanowić to ułatwienie w opracowywaniu podstawowych dokumentów planistycznych, w tym przede wszystkim miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.

Jeden z dziesięciu w Europie

Po przyjęciu PPSS w drodze rozporządzenia, Polska będzie jednym z 10 krajów europejskich posiadających opracowane tego rodzaju plany. Wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym dokument ma przyczynić się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Dokument był opracowany z udziałem MGMiŻŚ, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaopiniowany przez wojewodów. Projekt planu został poddany półrocznym konsultacjom społecznym, w którym uwzględniano m.in. oczekiwania mieszkańców i samorządów.

W ramach konsultacji społecznych zgłoszono ponad 800 wniosków. – Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera 182 zadania, które są efektem oczekiwań lokalnych społeczności – powiedział Krzysztof Woś, zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią. – Ponadto w planie znalazło się 334 zadań z zakresu małej retencji oraz 78 inwestycji znajdujących się już w programie inwestycyjnym Wód Polskich – dodał.

Dr Małgorzata Stolarska, kierownik zespołu naukowego, który opracował plan przeciwdziałania skutkom suszy mówiła, że PPSS jest dokumentem nie tylko dla urzędników państwowych, ale również dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych, dotyczy m.in. pozwoleń wodnoprawnych.

Określa on w jaki sposób w najbliższych latach podejmowane będą działania dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, zarządzania kryzysowego i szacowania strat spowodowanych suszą. Celem jest ograniczenie jej skutków, przez optymalne działania, zarówno techniczne – w tym inwestycyjne, jak i nietechniczne – w tym edukację społeczną.

Źródło: PGW Wody Polskie

Czytaj więcej

Skomentuj