W związku z ogłoszeniem stanu epidemii koronawirusa Główny Inpektorat Ochrony Środowiska przedstawił czasowo wprowadzone zasady obowiązujące w transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Obowiązują do odwołania.

Jak i gdzie zgłosić transport? GIOŚ akceptuje zgłoszenia nadsyłane pocztą elektroniczną w formie zeskanowanych dokumentów w formacie PDF.

W przypadku otrzymania niekompletnego zgłoszenia GIOŚ wysyła e-mail z informacją o brakach w zgłoszeniu do osoby kontaktowej wskazanej w polu nr 1 dokumentu zgłoszenia, do wiadomości pozostałych zainteresowanych organów i planowanego odbiorcy odpadów.

Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia GIOŚ wysyła wyłącznie w postaci zeskanowanego dokumentu za pośrednictwem poczty e-mail.

Zgłoszenia dotyczące wywozu odpadów z Polski będą przekazywane do pozostałych zainteresowanych organów w formie skanów, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku, gdy dany organ nie zaakceptuje takiej formy, zgłoszenia będą w miarę możliwości przekazywane pocztą tradycyjną.

W sprawach dotyczących wywozu odpadów gwarancja finansowa musi być dostarczona do GIOŚ w co najmniej w formie skanu przed przekazaniem zgłoszenia do pozostałych organów. Oryginał musi być dostarczony do GIOŚ przed wydaniem decyzji.

Zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów będą wysyłane wyłącznie
w postaci skanów, za pośrednictwem poczty e-mail lub platformy e-PUAP.

Korespondencję w sprawach transgranicznego przemieszczania odpadów należy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Jak czytamy na stronie GIOŚ, zalecane jest aby w trakcie transportu dokumenty, wymagane w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, miały formę elektroniczną. Przemieszczanie odpadów może odbywać się na podstawie dokumentów posiadanych przez kierowcę na urządzeniu mobilnym, np. telefon, tablet, laptop, i w takiej formie okazywane podczas kontroli transportu. Elektroniczna wersja dokumentów (kopie dokumentów zgłoszenia, kopie zezwoleń, dokument przesyłania lub załącznik VII) powinny mieć formę skanu podpisanego dokumentu, lub, gdy to możliwe, opatrzone podpisem elektronicznym.

Zgłaszający/osoba organizująca przemieszczanie powinni zapewnić wszystkim przewoźnikom dostęp do wymaganej dokumentacji.

W przypadku utrudnień przemieszczania przez granice i opóźnienia procedur, a przede wszystkim w przypadku ustanowienia nieprzewidzianych ograniczeń przekraczania granicy, dopuszcza się:

  • niedochowanie terminu, określonego w art. 16 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, tj powiadomienia właściwych organów o planowanym przemieszczaniu odpadów na 3 dni robocze przed planowaną wysyłką. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie o zaistniałych okolicznościach właściwe zainteresowane organy;
  • zmianę trasy przewozu odpadów określonej w zezwoleniu, po uprzednim uzgodnieniu z GIOŚ oraz pozostałymi zaangażowanymi organami. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy zmiana trasy wymusza zaangażowanie nowego kraju tranzytu.

W takiej sytuacji konieczne jest nowe zgłoszenie.

GIOŚ informuje także, że obowiązkiem zgłaszającego/osoby organizującej przemieszczanie odpadów, jest upewnienie się, że procedury te są dopuszczalne w krajach zaangażowanych w dane przemieszczanie odpadów, w tym we wszystkich krajach tranzytowych. W przypadku stwierdzenia, że transgraniczne przemieszczanie jest ograniczone lub zakłócone z powodu wpływu COVID-19, należy skontaktować się z odpowiednimi właściwymi organami.

Rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące przemieszczanie odpadów w obrębie UE w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj