NFOŚIGW podpisał umowę na dofinansowanie odwiertu geotermalnego w miejscowości Turek w Wielkopolsce.

Miasto pozyskało z NFOŚiGW 14 mln zł na wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód geotermalnych. Odwiert będzie miał głębokość 2200 m i powstanie na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.

Prace mają na celu rozpoznanie złóż wód termalnych, w tym perspektywicznych poziomów wodonośnych jury dolnej oraz przeprowadzenie testów hydrologicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów złóż. Zakłada się, że temperatura wody wyniesie ok. 70°C. Wydajność oszacowano na poziomie ok. 200 m3/h. Odwiert ma być wykonany do końca sierpnia 2019 r.

Jest to już siódma umowa dotycząca dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW “Geologia i górnictwo”. Obecnie trwa jeszcze nabór na projekty dotyczące budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, w którym do rozdysponowania jest łącznie 250 mln zł (200 mln zł to dotacje, a 50 mln zł – pożyczki). Jego zakończenie przewiduje się 30 listopada 2018 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj