25 maja podczas ogólnokrajowej narady dyrektorów parków narodowych w Izabelinie, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) Anna Wilińska podpisała pierwszą umowę o dofinansowanie projektu przygotowanego przez Narwiański Park Narodowy w ramach działania 5.1 Ochrona gatunków i siedlisk in situ V osi priorytetowej PO IiŚ.

Umowa została podpisana w obecności Podsekretarza Stanu – Głównego Konserwatora Przyrody – Janusza Zaleskiego.

Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym" POIS.05.01.00-00-020/08 ma na celu ochronę cennych siedlisk i gatunków, a tym samym zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej torfowiska Rynki położonego w południowej części Narwiańskiego Parku Narodowego. Obszar torfowiska na skutek zaprzestania gospodarki łąkarskiej ulega przekształceniom polegającym na sukcesji trzciny i gatunków krzewiastych. Na terenie tym występują liczne siedliska oraz gatunki chronione w ramach sieci Natura 2000, których istnienie jest zagrożone ze względu na postępującą ekspansję zakrzaczeń. W celu zahamowania niekorzystnych zmian zaplanowano wykup gruntów, na których następnie prowadzona będzie ochrona czynna, polegająca na odkrzaczaniu i częściowym wykaszaniu. Przeprowadzona ochrona czynna przyczyni sie do zahamowania niekorzystnych zmian spowodowanych postępującą sukcesją na terenach otwartych.

Łączny koszt projektu to 1 230 014 PLN. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj