Zmienia się sposób obliczania stawki za odpady w częstochowskich blokach. Ratusz planuje już od stycznia 2021 r. uzależnić tam wysokość opłaty za wywóz odpadów od zużycia wody. 

Samorząd tłumaczy, że taki system daje większą możliwość wyłapania przypadków uchylania się od opłat, dzięki weryfikacji zużycia wody w danym mieszkaniu. Przede wszystkim więc chodzi o uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.

Dzięki uzależnieniu opłaty za odpady od zużycia wody, administratorzy osiedli będą mogli teoretycznie puste lokale zgłosić do systemu gospodarowania odpadami, a administratorzy systemu będą mieli podstawy do naliczania opłat lub ich urealnienia, w przypadku zaniżanej liczby oficjalnych lokatorów.

Wysokość stawki

Jak czytamy na stronach częstochowskiego urzędu obecnie stawka przyjęta uchwałą Rady Miasta to 9.60 zł za 1 metr3 wody. Do jej kalkulacji przyjęto średnie zużycie wody na jednego mieszkańca w mieście według danych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (za 2019 r. – 3,13 m3 miesięcznie) oraz ministerialną normę zużycia wody (2,4-3 m3 na osobę miesięcznie).

Zatem średnie zużycie ok. 3 m 3 wody (przy stawce 9,60 zł za m3) ma odpowiadać obecnie obowiązującej opłacie od osoby w wysokości 29 zł. Taki sposób obliczania stawki za odpady (pod uwagę będzie brana średnia zużycia wody w lokalu za okres 6 miesięcy), w jednych przypadkach przyniesie obniżkę, w innych możliwa jest podwyżka opłat.

Jeżeli jednak średnie zużycie wody w danym gospodarstwie domowym nie odbiega istotnie od przeciętnej, zmiany w opłatach nie będą znaczące. Na zmianie zyskać mogą np. rodziny z dziećmi zameldowanymi i zgłoszonymi do opłat, a uczącymi się lub studiującymi poza domem.

Trzeba pamiętać, że system gospodarowania odpadami musi się bilansować. Jeżeli zatem do uszczelnionego systemu zacznie wpływać więcej środków, możliwa jest obniżka stawki bazowej. Zachowane zostaną zwolnienia w wysokości 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny (niezależnie od wysokości dochodu).

Gdzie bez zmian?

Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą dalej płacić od liczby osób. Opłata wynosi obecnie 29 zł od osoby w gospodarstwie domowym.

Warto podkreślić, że koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują m.in. koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu czy edukacji ekologicznej dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej

Skomentuj